ਉਮਰ - ਸਰੀਰਕ ਵੇਰਵਾ

ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

1 ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ, 2 ਬੱਚੇ / ਬਾਲ, 3 ਬੱਚੇ, 4 ਲੜਕੇ, 5 ਕੁੜੀ
6 ਕਿਨੌਜ਼ਰ, 7 ਬਾਲਗ਼, 8 ਆਦਮੀ-ਪੁਰਸ਼, 9 ਔਰਤ-ਔਰਤਾਂ
10 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ / ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ
ਦੀ ਉਮਰ
11 ਨੌਜਵਾਨ, 12 ਮੱਧ-ਉਮਰ, 13 ਬਜ਼ੁਰਗ / ਬੁੱਢੀ
ਉਚਾਈ
14 ਲੰਬਾ, 15 ਔਸਤ ਉਚਾਈ, 16 ਛੋਟਾ
ਭਾਰ
17 ਭਾਰੀ, 18 ਔਸਤ ਭਾਰ, 19 ਪਤਲੇ / ਪਤਲਾ
20 ਗਰਭਵਤੀ, 21 ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 22 ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ
23 ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

1. ਬੱਚੇ
2. ਬੱਚਾ
3. ਬੱਚਾ
4. 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ
5. 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ
6. ਕਿਸ਼ੋਰ
7. 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ
8. 19 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ

9. ਬਾਲਗ਼
10. ਔਰਤ
11. ਆਦਮੀ
12. ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ

13. ਨੌਜਵਾਨ
14. ਮੱਧ-ਉਮਰ ਦਾ
15. ਬਜ਼ੁਰਗ
16. ਲੰਮਾ
17. ਔਸਤ ਉਚਾਈ
18. ਛੋਟਾ

19. ਗਰਭਵਤੀ
20. ਹਿਊਜਸੈੱਟ
21. ਔਸਤ ਵਜ਼ਨ
22. ਪਤਲੇ / ਪਤਲਾ

23. ਆਕਰਸ਼ਕ
24. cute
25. ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ

26. ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ / ਅੰਨ੍ਹਾ
27. ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ / ਬੋਲ਼ੇ

ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ

ਉੁਮਰ ਸਟੇਜ

ਲਗਭਗ 0 - 1 ਇਕ ਬੱਚਾ

1- 2 ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ

ਲਗਭਗ 2 - 12 ਇਕ ਬੱਚਾ - ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਹੈ

ਲਗਭਗ 13-17 ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ (14 = ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸ਼ੋਰ)

18 + ਇੱਕ ਬਾਲਗ਼

20-30 ਤੁਹਾਡੇ ਵ੍ਹਾਈਟਿਆਂ ਵਿੱਚ (24-26 = ਅੱਤਰ ਵ੍ਹਾਈਟਜ਼)

30-40 ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਨਵਿਆਂ ਵਿੱਚ (38 = ਦੇਰ ਪਤਵੰਤੇ)

40 + ਲੋਕ ਅੱਧ-ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ; ਮੱਧਯਮ ਵਿੱਚ

60 ਜਾਂ 65 ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ (= ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)

75 + ਬੁਢਾਪਾ (ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ)

ਉੁਮਰ
ਸ਼ਬਦ / ਵਾਕ
-> 18 ਮਹੀਨੇ; ਉਹ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਬੱਚਾ
2-> 10 ਜਾਂ 11 ਇਕ ਬੱਚਾ

ਬੱਚੇ (ਬਹੁਵਚਨ)
13 ਬਾਰੇ 17 ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ
ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ (ਬਹੁਵਚਨ)
18 -> ਇੱਕ ਬਾਲਗ਼
ਲਗਭਗ 45-> 60 ਇੱਕ ਮੱਧ-ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ
65 -> ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ (ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ)

ਉਮਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਕਾਂਸ਼

ਕਿਸ਼ੋਰ (13 -> ਬਾਰੇ 17)
ਛੇਤੀ ਵ੍ਹਾਈਟ (20 -> 23)
ਤੀਹਵੀਂ ਸਦੀ (34-> 36)
ਅਖੀਰ ਅਰਸੇ (57 -> 59)

ਨੋਟ: ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ, ਲਗਭਗ 14-17 ਵਿਚਕਾਰ (ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਛੋਟਾ) ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ 18 ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਲਗ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ.